Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative 

Șoseaua  Berceni nr.24, sector 4, Bucureşti

Telefon: 021.334.44.19 / 021.455.1038;

Fax: 021.334.52.53; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

 

Prezentarea generală

a Facultății de Științe Juridice și Științe Administrative, București

Universitatea Spiru Haret este o instituție de învățământ superior, parte a sistemului național de educație, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, acreditată prin Legea nr. 443/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 9 iulie 2002) și funcționează în concordanță cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011.

Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative București (denumită anterior Facultatea de Drept București) a fost inființată în anul 1991, în același an cu inființarea Universității Spiru Haret.

Programul de studii Drept a fost autorizat provizoriu prin dispozițiile H.G. nr. 568/1995, H.G. nr.294/1997, H.G. nr. 442/1998, H.G. nr. 535/1999 și ale H.G. nr. 696/2000.

Programul de studii Drept este acreditat prin dispozițiile Art. 2 lit.b) din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior, statusul programului este prevăzut în conținutul HG 410/2002 și următoarele.

În anul 2005 s-a modificat denumirea facultății, aceasta devenind Facultatea de Drept și Aministrație Publică, ca urmare a înființării programului de studii Administrație Publică (HG nr. 916/2005, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. Nr.766/23.08.2005, anexa 1 B, pct. 6/2).

Prin preluarea programului de studii Relații Internaționale și Studii Europene, în anul 2015, denumirea facultății a devenit Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative (HG nr.575/2015 , Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554bis din 27.07.2015, anexa 3, pct.6, nr.crt.14).

Implementând ciclul de studii Licență – Masterat – Doctorat, adoptat de către universitățile semnatare ale Chartei de la Bologna, facultatea este legal abilitată să desfășoare, în limba română, următoarele programe de studii de licență și masterat:

 • Drept – ciclu licenţă 4 ani (240 ECTS), învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă - programe acreditate;
 • Administraţie Publică – ciclu licenţă 3 ani (180 ECTS), învăţământ cu frecvenţă - program acreditat;
 • Poliție locală– ciclu licenţă 3 ani (180 ECTS), învăţământ cu frecvenţă – program autorizat;
 • Ştiinţe penale – master - 1 an (60 ECTS), învăţământ cu frecvenţă – domeniu acreditat.
 • Administrație și management în context european – master, 2 ani (120 ECTS), domeniu acreditat.
 • Cursuri postuniversitare, 90 de ore (10 ECTS), învăţământ cu frecvenţă - aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale.

Baza legală și statusul programelor de studii acreditate / autorizate, pentru o perioadă de cinci ani, este următoarea:

 • Hotărârea Guvernului (HG) nr.378/2021 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403/12.04.2021, modificată prin HG nr. 299/2020 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819bis din 07 septembrie 2020, Anexa 3, pct.6, poziția 13) pentru programele de licență și HG nr. 378bis/2021 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.403 din 12 aprilie 2021) modificată prin HG nr. 297/2021 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.821bis din 08 septembrie 2020, Anexa 2, pct.6, poziția 03), pentru programele de master.
 • Hotărârea Guvernului (HG) nr.299/2020 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375bis/11.05.2020, pentru programele de licență și HG nr. 297/2020 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.372bis din 08 mai 2020), pentru programele de master.
 • Hotărârea Guvernului (HG) nr.326/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467/10.07.2019, modificată prin HG nr. 640/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.724bis din 03 septembrie 2019, Anexa 3, pct.6, poziția 13) pentru programele de licență și HG nr. 318/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.500 din 20 iunie 2019) modificată prin HG nr. 641/2019 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.727bis din 04 septembrie 2019, Anexa 2, pct.6, poziția 03), pentru programele de master.
 • Hotărârea Guvernului (HG) nr.158/2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313/10.04.2018, modificată prin HG nr. 692/2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.786 din 13 septembrie 2018, Anexa 3, pct.6, poziția 13) pentru programele de licență și HG nr. 185/2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.323 din 12 aprilie 2018), modificată prin HG nr. 691/2018 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 12 septembrie 2018, Anexa 2, pct.6, poziția 2) pentru programul de master.
 • HG nr. 140/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/04.04.2017), modificată prin HG nr. 615/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713/04.09.2017, Anexa 3, pct.6, poziția 13) pentru programele de licență și HG nr. 117/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.218 din 30 martie 2017, Anexa 2, pct.6, poziția 2), modificată prin HG nr. 614/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 4 septembrie 2017) pentru programul de master.
 • HG nr. 376/2016 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 1 iunie 2016, anexa 3, nr. 6, poziția 13) pentru programele de licență și HG nr. 402/2016 (Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 453 din 16 iunie 2016, anexa 2, nr. 6/3), pentru programul de master;

Misiunea principală a facultăţii este de formare a specialiştilor în domeniul juridic și administrativ, profesionişti în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă în toate domeniile activităţii juridice și din administrația publică centrală și locală.

Misiunea de cercetare ştiinţifică vizează aspectele formării competenţelor de realizare a unor cercetări şi studii juridice prin angrenarea studenţilor şi a masteranzilor la activitatea de cercetare a facultăţii, în cadrul Centrului propriu de cer­cetare juridică, precum şi prin participarea acestora la se­siunile ştiinţifice organizate de facultate, cu caracter intern şi internaţional. Activitatea de Cercetare Ştiinţifică se desfăşoară în baza Planului de cercetare elaborat în conformitate cu Strategia cercetării ştiinţifice pe perioada 2021-2027, aprobată de Senatul Universităţii şi se încadrează în liniile directoare ale Planului naţional al cercetării, dezvoltării, inovării pentru perioada 2021-2027 şi Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României.

Echipa managerială şi colectivul de cadre didactice din cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Administrative - Bucureşti asigură îndeplinirea următoarelor obiective didactice şi ştiinţifice:

 1. a) În domeniul activităţii didactice:
 • asigurarea condiţiilor optime pentru toţi studenţii IF/IFR/ şi pentru masteranzi în vederea instruirii acestora la un nivel ridi­cat de exigenţă şi calitate, printr-un management performant şi transparent;
 • asumarea principiului calităţii în întreaga activitate didactică, aplicarea şi menţinerea standardelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă pentru asigurarea calităţii procesului educaţional;
 • compatibilizarea planurilor de învăţământ şi ale programelor analitice în concordanţă cu cele ale altor universităţi de pres­tigiu din străinătate şi din România;
 • organizarea procesului instructiv-educativ care să permită concentrarea activităţii universitare centrată pe studenţi;
 • educarea studenţilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii, înţelegerii reciproce, toleranţei şi colaborării;
 • creşterea inserţiei absolvenţilor şi masteranzilor pe piaţa liberă a forţei de muncă în toate domeniile activităţii juridice, ale administraţiei publice, relațiilor internaționale și studiilor europene.
 1. b) În domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică:
 • stimularea gândirii şi capacităţilor creatoare în rândul studenţilor şi cadrelor didactice şi valorificarea acestora prin elaborarea de articole, studii şi lucrări juridice cu un înalt nivel ştiinţific;
 • perfecţionarea activităţilor structurilor instituţionale necesare desfăşurării cercetării ştiinţifice (cercuri studenţeşti, Centrul de Cercetări Juridice, ş.a.);
 • dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin implicarea cadrelor didactice, a studenţilor, masteranzilor şi realizarea de parteneriate cu universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi unităţi economico-sociale şi juridice din ţară şi din străinătate;
 • afirmarea performanţelor ştiinţifice ale membrilor comunităţii universitare pe plan naţional şi internaţional la congrese, sim­pozioane şi în publicaţii acreditate / indexate pe plan intern şi internaţional;
 • identificarea şi asigurarea resurselor de finanţare pentru spri­jinirea extinderea şi modernizarea permanentă a bazei mate­riale necesare pentru cercetare aprofundată.